Bedrijfsgegevens

Arteform AMSTERDAM
Bert Haanstrakade 764

1087HJ Amsterdam
Nederland

E-mail service@arteformamsterdam.com

KVK 85070181
BTW NL004045954B93

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Arteform AMSTERDAM en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Arteform AMSTERDAM en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Arteform AMSTERDAM in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. Arteform AMSTERDAM is te alle tijde gerechtigd het aanbod aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle door Arteform AMSTERDAM gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Arteform AMSTERDAM niet.
Alle afbeeldingen en specificatie gegevens in het aanbod kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Arteform AMSTERDAM kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en vormen exact overeenkomen met de echte kleuren en vormen van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van verzending; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling; aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Arteform AMSTERDAM de prijs garandeert; de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.  

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Arteform AMSTERDAM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Arteform AMSTERDAM passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Arteform AMSTERDAM daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Arteform AMSTERDAM kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Arteform AMSTERDAM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Arteform AMSTERDAM zal bij het product aan de consument de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van Arteform AMSTERDAM waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Arteform AMSTERDAM bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Arteform AMSTERDAM retourneren, conform de door Arteform AMSTERDAM verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Arteform AMSTERDAM. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier op de contactpagina of per e-mail via service@arteformamsterdam.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de consument na afloop van 14 dagen na levering niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Arteform AMSTERDAM heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten bij herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alle kosten van terugzending voor zijn rekening. 
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Arteform AMSTERDAM dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Arteform AMSTERDAM of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf of als het aangekochte product na opening wordt gebruikt vervalt het herroepingsrecht van de consument resp. is Arteform AMSTERDAM niet aansprakelijk voor de schade en zal deze ook niet vergoed of vervangen worden voor een nieuw product.

Uitsluiting herroepingsrecht

Arteform AMSTERDAM kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten onder bepaalde voorwaarden. Zie ook hoofdstukken 'Herroepingsrecht' en 'Kosten bij herroeping'.

Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan Arteform AMSTERDAM producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Arteform AMSTERDAM geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Arteform AMSTERDAM dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Arteform AMSTERDAM niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

Conformiteit

Arteform AMSTERDAM staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Arteform AMSTERDAM schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.  

Levering

Arteform AMSTERDAM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Arteform AMSTERDAM kenbaar heeft gemaakt.
Arteform AMSTERDAM zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding zal Arteform AMSTERDAM het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Arteform AMSTERDAM zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Arteform AMSTERDAM tot het moment van volledige betaling van alle verschuldigde bedragen aan Arteform AMSTERDAM, inclusief leveringskosten, of bij levering indien dit op een later tijdstip plaatsvindt.

Betalingen

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Arteform AMSTERDAM te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft Arteform AMSTERDAM behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.  

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Arteform AMSTERDAM, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Arteform AMSTERDAM ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Arteform AMSTERDAM binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich te wenden tot Arteform AMSTERDAM via het retourformulier of een mail te sturen naar service@arteformamsterdam.com.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Arteform AMSTERDAM, zal Arteform AMSTERDAM naar haar keuze of de geleverde producten vervangen of repareren. Verzendkosten komen hierbij voor rekening van de consument.  

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Arteform AMSTERDAM en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.